آخرین اخبـار سازمان
افتتاح مرکز آموزش تخصصی مدیریت پسماند شهرستان‌های تهران در اسلامشهر
۱۵ اسفند ۱۴۰۲

افتتاح مرکز آموزش تخصصی مدیریت پسماند شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی مدیریت پسماند شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی مدیریت پسماند شهرستان‌های تهران در اسلامشهر
۱۵ اسفند ۱۴۰۲

افتتاح مرکز آموزش تخصصی مدیریت پسماند شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی مدیریت پسماند شهرستان‌های تهران در اسلامشهر
۱۵ اسفند ۱۴۰۲

افتتاح مرکز آموزش تخصصی مدیریت پسماند شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی مدیریت پسماند شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی مدیریت پسماند شهرستان‌های تهران در اسلامشهر
۱۵ اسفند ۱۴۰۲

افتتاح مرکز آموزش تخصصی مدیریت پسماند شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی مدیریت پسماند شهرستان‌های تهران در اسلامشهر
۱۵ اسفند ۱۴۰۲

افتتاح مرکز آموزش تخصصی مدیریت پسماند شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی مدیریت پسماند شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی مدیریت پسماند شهرستان‌های تهران در اسلامشهر
۱۵ اسفند ۱۴۰۲

افتتاح مرکز آموزش تخصصی مدیریت پسماند شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

سازمان پسماند اسلامشهر
  • سازمان پسماند اسلامشهر

    با تصویب قانون مدیریت پسماندها در اردیبهشت ماه 1383 در مجلس شورای اسلامی مدیریت پسماندها دارد مرحله جدیدی شد.آئین نامه اجرایی قانون مذکور در مرداد ماه 1384 به تصویب هیئت وزیران رسید.